Click vào link: Bài trình bày của Bà Phạm Chi Lan

Click vào link: Bài Trình bày của Bà Trần Thị Thu Hà

Click vào link: Bài trình bày của Bà Trần Thị Huệ

Click vào link: Bài trình bảy của Ông Nguyễn Duy Tuấn

Link Livestream của VANJ: https://www.facebook.com/watch/live/?v=249544156412588