Hãy trở thành một phần của VANJ bằng cách:

  • Trở thành thành viên của VANJ
  • Tham gia các hội thảo và seminar của VANJ
  • Trở thành diễn giả tại các hội thảo và seminar của VANJ
  • Đóng góp bài viết cho Tuyển tập KHCN
  • Chia sẻ thông tin cho các thành viên của mạng lưới về các nghiên cứu, học bổng hay thông tin cập nhật KHCN

Đăng ký thành viên: https://vanj.jp/links/members
Địa chỉ thư điện tử:
info@vanj.jp
Trang web: https://vanj.jp/
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/vanj.jp/
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/749951202014689/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vanj-japan/