Các Bài trình bày của Diễn giả tại Hội thảo COVID 19 và Ảnh hưởng đến Kinh tế Việt Nam

Click vào link: Bài trình bày của Bà Phạm Chi Lan Click vào link: Bài Trình bày của Bà Trần Thị Thu Hà Click vào link: Bài trình bày của Bà Trần Thị Huệ Click vào link: Bài trình bảy của Ông Nguyễn Duy Tuấn Link Livestream của VANJ: https://www.facebook.com/watch/live/?v=249544156412588