ADB Japan Scholarship 2024 At University Of Tokyo Japan (Fully Funded)

The ADB Japan Scholarship 2024 at the University of Tokyo in Japan is a prestigious and fully funded opportunity for aspiring students. This scholarship program, funded by the Asian Development Bank (ADB), aims to support outstanding individuals from developing member countries to pursue their higher education in Japan. The University […]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ trường Y, Đại học Osaka Metropolitan, Osaka, Nhật Bản

I. Dành cho các bạn muốn xin học bổng: Số lượng: Tuyển 01 đến 03 nghiên cứu sinh Tiến sĩ Chuyên ngành: khoa nội gan mật, khoa giáo dục toàn cầu và khoa học y học. Học bổng: học bổng của Bộ giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT). […]