Tổ chức Hosokawa Powder Technology mở đơn nộp nhiều loại giải thưởng và quỹ hỗ trợ nghiên cứu liên quan đến hạt/phấn (powder).
Hạn chót nộp hồ sơ: 28/6/2024 (thứ 6).
Form điền, yêu cầu chi tiết và địa chỉ liên lạc: https://www.kona.or.jp/jp/grants/

Các giải thưởng, quỹ bao gồm:
1) Giải thưởng Kona (1 giải 100 man yên)
2) Hỗ trợ nghiên cứu (~20 nghiên cứu, dưới 100 man yên, thời hạn 1 năm)
3) Khuyến khích nghiên cứu (nhà khoa học dưới 40 tuổi, 1 giải trở lên, 50 man yên)
4) Hỗ trợ giáo dục (sinh viên tiến sĩ năm 1,2 hoặc sinh viên dự định lên thạc sĩ, ~5 giải 30 man yên)
5) Hỗ trợ hội thảo (tổng 100 man yên, 1 hội thảo tương ứng 50 man ~ 100 man yên)