HỘI THẢO QUỐC TẾ VANJ2022

HỘI THẢO QUỐC TẾ VANJ2022 – ĐA DẠNG HOÁ VÌ MỘT XÃ HỘI HOÀ NHẬP Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học các năm 2018 – 2021, Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) và Trung tâm Nghiên cứu Spintronic thuộc ĐH Tokyo (CSRN) […]