Biên bản tổng kết: Download

– Thời gian:13:00-17:00 ngày 27 tháng 5 năm 2017
– Địa điểm: Bunkyo-ku Academy Sengoku
– Tổ chức: Vietnamese Academic Network in Japan (VANJ) và Rakukai Tokyo
– Số lượng người tham gia: 20 người
– Chair: Nguyễn Ngọc Mai Khanh, The University of Tokyo
– Chương trình:
13:15-13:20: Khai mạc
13:20-13:30: Giới thiệu sơ qua về chương trình
Nguyễn Ngọc Mai Khanh, The University of Tokyo
13:30-14:10: “MEMS sensor for Road Infrastructure Monitoring IoT Systems”
Nguyễn Minh Dũng, The University of Tokyo
14:10-14:50: “Analog Amplifier”
Nguyễn Văn Trung, The University of Electro-Communications
14:50-15:10: Giao lưu, nghỉ giữa giờ
15:10-15:50: “Thiết kế vi mạch số”
Nguyễn Thị Hồng Thư, The University of Electro-Communications
15:50-16:30: “Những thách thức của ngành thiết kế vi mạch đến năm 2020 và cơ hội trong lĩnh vực ADAS”
Lê Quốc Trung, OKI IDS